روزه گرفتن براي افرادي كه پرولاپس درچه ميترال دارن ضرر داره !!

مدتي هست كه دقيقا يك نقطه از قلبم به شدت براي چند ثانيه تير مي كشه . اين درد ربطي به عصبي بودنم نداره و حتي زماني كه در ارامش و استرا...

ادامه مطلب