تخت

دارای تنوع/
تخت بستری بیمار سه شکن مکانیکی
دارای تنوع/
تخت ژنیکولوژی (تخت معاینه زنان)
دارای تنوع/
تخت معاینه تزریقات پایه ثابت
دارای تنوع/
تخت برقی سه شکن ABS با تنظیم ارتفاع

ارتباط با کارشناسان برانکارد