30 شهریور روز جهاین آلزایمر

30 شهریور ماه روز جهانی آلزایمر؛ آنان را که فراموش کرده اند، فراموش نکنید

    یادم تو را فرا...   - امروز دخترمون ستاره به دنیا اومد...با اومدنش خونه‌مون رنگ و بوی تازه گرفته. نگاش که می‌ک...

ادامه مطلب