مدترونیک - MEDTRONIC

شرکت مدترونیک - MEDTRONIC برند امریکایی است که در ساخت تجهیزات قلبی ، دیابت ، ساکش و .. فعالیت دارد.

مدترونیک - MEDTRONIC

ارتباط با کارشناسان برانکارد