فیلیپس - PHILIPS

شرکت فیلیپس - PHILIPS در زمینه ساخت سیستم های تصویر برداری و نمایشگر های الکترونیکی و ... فعالیت دارد.

ارتباط با کارشناسان برانکارد